......
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

.....

جهت مشاهده آزمایشات روی لینک کلیک کنید

 

آزمایش های جالب شیمی

واکنش فوق ازجمله واکنش هایی است ....

برای مشاهده توضیحات کامل در مورد این آزمایش بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

مشاهده کامل آزمایش جالب بالا.....

 
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۴
 

توجه : این لینک ها برگرفته از سایت پیشتازان می باشد و در صورت

عدم دانلود یا قطعی ارتباطی به وبلاگ شیمی خرامه ندارد .

 

عربی
درس اول                درس دوم                درس سوم          درس چهارم     درس پنجم

درس ششم               درس هفتم               درس هشتم                 درس نهم


درس دهم
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زبان انگلیسی

درس اول         درس دوم               درس سوم       درس چهارم        درس پنجم


درس ششم        درس هفتم       درس هشتم      درس نهم           درس دهم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 تاریخ
درس اول         درس دوم        درس سوم      درس چهارم     درس پنجم      درس ششم


درس هفتم       درس هشتم      درس نهم     درس دهم     درس يازدهم  
 درس دوازدهم     درس سيزدهم      درس چهاردهم      درس پانزدهم     درس شانزدهم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ریاضینام درس : توانها

نام درس : هندسه      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
حرفه و فندرس اول          درس دوم               درس سوم           درس چهارم 

درس پنجم           درس ششم           درس هفتم           درس هشتم

----------------------------------------------------------------------------------------------------

جغرافی

درس اول         درس دوم          درس سوم           درس چهارم        درس پنجم  

 
درس ششم       درس هفتم        درس هشتم       درس نهم       درس دهم   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  دینیدرس اول         درس دوم          درس سوم           درس چهارم           درس پنجم 

درس ششم      درس هفتم       درس هشتم        درس نهم          درس دهم  
درس يازدهم      درس دوازدهم     درس سيزدهم      درس چهاردهم  

درس پانزدهم    درس شانزدهم     درس هفدهم     درس هجدهم    درس نوزدهم    درس بيست
----------------------------------------------------------------------------------------------------
اجتماعی
درس اول      درس دوم     درس سوم     درس چهارم     درس پنجم     درس ششم   

   
درس هفتم      درس هشتم      درس نهم       درس دهم             رس يازدهم  

       
درس دوازدهم         درس سيزدهم      درس چهاردهم     
نمونه سوالات نوبت اول                 نمونه سوالات نوبت دوم  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
فارسی
دانش ادبي            دستور         نگارش            لغت 

 تاريخ ادبيات               پيش آزمون                 آزمون پاياني


-----------------------------------------------------------------------------------------------

وبلاگ شیمی خرامه - نقل از سایت پیشتازان

 

توجه : این لینک ها برگرفته از سایت پیشتازان می باشد و در صورت

عدم دانلود یا قطعی ارتباطی به وبلاگ شیمی خرامه ندارد .ارسال توسط علی حیدری جابری (دبیر شیمی )
آخرین مطالب

اسلایدر

دانلود فیلم