» نمونه سوالات امتحانی نیم سال اول سال 1386-1385پایه دوم دبیرستان
 » سوالات ترم اول (دوم دبیرستان) سال تحصیلی87-86 واحد ملاصدرا
 » نمونه سوالات شیمی پایه دوم سالهای 1384 الی 1386
 » سوالات ترم اول (دوم دبیرستان) سال تحصیلی87-86 واحدکارگر شمالی
 » سوالات ترم اول (دوم دبیرستان) سال تحصیلی87-86 واحدفاطمی
 » سوالات ترم اول (دوم دبیرستان) سال تحصیلی87-86 واحد آبشناسان 1

نمونه سوالات امتحانی شیمی نیم سال اول سال 1385-1384 پایه دوم دبیرستان
سوالات ترم اول (دوم دبیرستان) سال تحصیلی87-86 واحد ملاصدرا
سوالات ترم اول (دوم دبیرستان) سال تحصیلی87-86 واحدکارگر شمالی
سوالات ترم اول (دوم دبیرستان) سال تحصیلی87-86 واحدفاطمی
سوالات ترم اول (دوم دبیرستان) سال تحصیلی87-86 واحد آبشناسان 2
سوالات ترم اول (دوم دبیرستان) سال تحصیلی87-86 واحد آبشناسان 1